VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Februari 2011 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

 1. Voorwoord (PA1XA)

 2. Uitnodiging jaarvergadering (Bestuur)

 3. Notulen jaarvergadering 2009 (Secretaris)

 4. Verslag 2010 (Secretaris)

 5. Testapparaat (PA0SJM)

 6. Gratis af te halen (PA0EDO)

 7. Kaarten vlooienmarkt Den Bosch

 8. Eraf (PA1XA)

 9. Slotwoord

1. Voorwoord

Aankomende maandag is hij er weer, die vervelende jaarvergadering. Toch is het belangrijk dat er veel leden aanwezig zijn op deze avond. Het bestuur legt verantwoording af en maakt zijn plannen bekend voor 2011. Ook moet er weer worden gesproken over functies binnen het bestuur of taken die gewoon voor de afdeling moeten worden verricht om de zaak draaiende te houden. Belangrijk dus! Alle leden van de afdeling hebben van het bestuur de stukken voor de vergadering via de post ontvangen, dus roepen ik wist het niet is er niet bij. Kom gewoon a.s. maandag en laat je horen. We kunnen er alleen maar een betere en gezelligere afdeling van worden als iedereen mee praat en wanneer nodig zijn steentje bijdraagt. Ik reken op jullie.

2. Uitnodiging jaarvergadering

UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING VAN DE VERON AFDELING A56 WATERLAND OP 7 FEBRUARI 2011

Geachte YL’s, XYL’s en OM’s, Bij deze nodigt het bestuur van de VERON afdeling Waterland A56 u allen uit voor het bijwonen van de jaarlijkse huishoudelijke vergadering en bestuursverkiezing. Deze vergadering vindt plaats in het ons bekende clubgebouw van de Hengelsportvereniging Purmerend aan de Vrouwenzandstraat 157 te Purmerend. De aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur.

Als bijlagen bij deze uitnodiging vindt u de volgende verslagen : het jaarverslag 2010 van Menno, PE1LDZ, secretaris van de afdeling Waterland het financiële overzicht 2010 van Pim, PA5PEX, penningmeester van de afdeling

Waterland de notulen van de jaarvergadering 2010 van Menno, PE1LDZ, secretaris

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening door onze voorzitter Nico, PA0MIR

 2. Notulen jaarvergadering februari 2010

 3. Jaarverslag 2010

 4. Financieel overzicht 2010

 5. Verslag kascontrole commissie

 6. Vragenronde PAUZE

 7. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie *)

 8. Verkiezingen afgevaardigden voor de VR 2011 *)

 9. Verkiezing bestuursleden *)

Alle bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld; toevoeging Van enige algemene leden aan het bestuur (zie jaarverslag 2010)

 1. Verkiezing webmaster en convoredacteur *) Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld

 2. Rondvraag

 3. Sluiting

*) N.B. : Leden die zich verdienstelijk willen maken in de kascontrole commissie of als afgevaardigde naar de VR verzoek ik dit van te voren kenbaar te maken aan de secretaris. Ondanks de herkiesbaarheid van de bestuursleden, webmaster en convoredacteur kunt u zich natuurlijk als kandidaat voor een van deze functies melden. Ook in deze graag even contact opnemen met de secretaris via het bekende emailadres dat u onderaan deze uitnodiging vindt.

Ieders aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld ! Laat uw mening horen of geef u op als algemeen lid van het bestuur zodat er continuïteit blijft in het bestuur in overdrachtelijke zin.

Mocht u niet in de gelegenheid deze jaarvergadering bij te wonen dan verzoek ik u dit even aan mij te melden, bij voorkeur middels onderstaand emailadres. Wij hopen echter velen van u te ontmoeten op de eerste februari in ons vertrouwde clubhuis !

73’s, namens het gehele bestuur, Menno Putman, PE1LDZ, afdelingssecretaris email : pi4wld@veron.nl

3. Notulen jaarvergadering 2009

datum : 1 februari 2010
aanwezig : afgemeld : met bericht PA2SWL, Jim; PA3HGP, Andre; PA0MIR,Nico; PF9A, Martin; PA5PEX,Pim; PA3AAV, Gert; PE1ER, Ed; PA1XA, Sietse; PA1FR, Frans; PE3HG, Huib; PC0RON, Ron; PE1LDZ, Menno PA0SJM, Stef; PE1OUD, Gerard; PE1DHN, Fred; PH8GB, Gerard; PD2YL, Carla; PA3HAA,Wim; PD3BL, Ger

1 Opening en mededelingen Onze voorzitter, Nico van der Bijl, opent om 20.15 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Sneeuw, ijs en gladheid zijn er waarschijnlijk debet aan dat de opkomst niet zo groot is.

Er zijn geen aanvullingen opof toevoegingen aan de agenda.

N.a.v. de oproep in het jaarverslag 2009 heeft zich geen enkele kandidaat gemeld om het bestuur als “gewoon” lid te versterken. De voorzitter dankt een ieder die zich ingezet heeft voor de afdeling Waterland. Terugkomend op de eerste periode van Purmerend 600, PC600P, is de activiteit nog wat te gering geweest. Voor de volgende periode in mei hopen we op meer activiteit van de leden.

2 Notulen jaarvergadering, open /of aanmerkingen De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. Wel daarbij Het verzoek de op de jaarvergadering aanwezige leden te vermelden (waarvan Acte bij deze notulen).

3 Jaarverslag; opmerkingen

t.a.v. punt 4 (ledenbestand & PR) : geen opmerkingen.

t.a.v. punt 5 (de electronische convo) geen opmerkingen en dank aan Sietse, PA1XA, voor de inzet en samenstelling. Meer kopij wordt nog altijd op prijs gesteld !

t.a.v. punt 6 (de website) : de website is informatief en actueel. Enige uitbreiding met logsheets zal nog volgen.

t.a.v. punt 7 (de leesmap) Het op tijd doorgeven van de leesmap is soms een probleem. Verzoek is om de map vooral tijdig door te geven zodat men niet ineens drie mappen tegelijk krijgt wat de doorstroming stagneert. Overigens: deelnemers zijn nog steeds van harte welkom !

t.a.v. punt 8 : het Waterland Award is van de groep deelnemers daar aan, gecoördineerd door Martin, PF9A. Waar “ons” staat in het jaarverslag moet “het” Waterland Award zijn.

t.a.v. punt 9 : Contestcompetitie : onze afdeling is 1e geworden in de VERON afdelingscompetitie.!

t.a.v. punten 11 & 12 : geen opmerkingen

Het jaarverslag over 2009 wordt goedgekeurd door de ledenvergadering.

4 Financieel jaaroverzicht 2008 De afdracht door het HB is iets hoger geworden. Verder geen vragen of opmerkingen

5 De kascontrole commissie verleent de penningmeester decharge. (ondertekend document aanwezig) De begroting voor 2010 wordt door de afdeling goedgekeurd.

6 Vragenronde (voor de pauze) verzet naar punt 11 (rondvraag)

7 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie voor 2010 De volgende leden worden bereid gevonden de kascontrole over 2010 te doen : Martin, PF9A,lid ; Gerard, Sietse, PA1XA (2e keer en aftredend voor 2011), Frans, PA1FR, (1e keer)

8 Verkiezing afgevaardigden voor de VRvergadering van dit jaar: Gerard, PE1OUD De verkiezing van een tweede lid als afgevaardigde komt terug bij de bespreking van de VRpunten op de volgende afdelingsbijeenkomst

9 Verkiezing bestuursleden 2010

Het hele bestuur heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt unaniem herkozen. Er waren geen tegenkandidaten. Het bestuur voor 2010 bestaat uit : Nico van der Bijl, PA0MIR – voorzitter Menno Putman, PE1LDZ, secretaris Pim Eijlander, PA5PEX, penningmeester André Heijm, PA3HGP, leden administratie en materiaal beheer Gert Meinen, PA3AAV, lid en webmaster

10 Verkiezing webmaster en convoredacteur Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en worden unaniem, zonder tegenkandidaten,herkozen : Sietse Anema, PA1XA, (electronische) convo redacteur Gert Meinen, PA3AAV, webmaster site A56 Waterland

11 Vragenronde & rondvraag

Frans, PA1FR, vraagt of er meer nadruk op lezingen kan komen te liggen Tijdens de clubavonden. Dit zal meer publiek trekken ! Het is bekend dat het lastig is om inleiders te krijgen, wellicht is het een mogelijkheid om onder de eigen leden inleiders voor een lezing te werven. Frans wil zelf wel e.e.a. over digitale modes komen vertellen.

Sietse, PA1XA, vraagt om elke maand in Electron bij de rubriek “Komt u ook” een stukje afdelingsactiviteiten info te plaatsen.

Martin, PF9A : zijn voorstel is het Waterland Award volledig over te hevelen naar de afdeling i.p.v. van de huidige structuur met een beperkt aantal leden van het Waterland Award te handhaven. Over dit voorstel volgt een stuk van Martin (Award manager) in de convo.

Jim, PA2SWL, vraagt waarom er t.a.v. Purmerend 600 niet meer in de plaatselijke pers is verschenen. Antw.: de berichtgeving rond de Purmerend 600 activiteiten wordt Gekanaliseerd door de Gemeente Purmerend in algemene publicaties in de plaatselijke pers. We kunnen alsnog proberen zelf zaken voor publicatie aan te dragen waardoor we als vereniging meer in de picture komen, bijv. voor de 2e periode PC600P.

Verder geen opmerkingen in de rondvraag.

12 Sluiting Onze wederom geprolongeerde voorzitter Nico, PA0MIR, sluit om 22.20 uur deze algemene leden jaarvergadering.

Notulen : Menno Putman, PE1LDZ, secretaris

4. Jaarverslag 2010

1 voorwoord 2 van de voorzitter 3 bestuur 2010 4 ledenbestand & PR 5 de electronische convo 6 de website 7 leesmap Nico, PA0MIR 8 Waterland Award 9 contest competitie Gert, PA3AAV 10 Waterlandronde 11 activiteiten 12 slotwoord

Bijlage: financieel verslag

1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over ons clubjaar 2010. Een jaar dat wij kunnen afsluiten met een wederom nagenoeg stabiel ledental, clubavonden met een vaste kern van bezoekers, een paar boeiende gasten ledenlezingen, de uitreiking van de Gouden VERON speld aan ons alom geprezen bestuurslid André,PA3HGP en vele plannen die nog uitgevoerd kunnen worden. Het was een speciaal jaar waarin de activiteiten voor Purmerend 600 en onze special event call PC600P de boventoon voerde. In het kader van PC600P kwam er zelfs nog een 4e periode aan het eind van het jaar waarmee wij gelijk met de Gemeente Purmerend het jaar van Purmerend 600 jaar marktstad afsloten op 31 december j.l. Zoals het nu ligt zijn er nog altijd zaken te weinig of niet uit de verf gekomen. Wellicht komen we hier in 2011 aan toe om hier uitvoering aan te geven, zowel bestuur als leden. Het hele bestuur is weliswaar herkiesbaar voor 2011 maar dit zal wel het laatste jaar zijn. U begrijpt dat het nu echt dringend wordt om nieuw bloed in het bestuur te krijgen zodat taken op tijd kunnen worden overgedragen. Wij hopen dan ook op nieuwe algemene bestuursleden die vast mee kunnen lopen. Hierbij denken we m.n. ook aan een “lezingen verwerver” die enige tijd kan steken in het benaderen van mogelijke kandidaten.

Gezien mijn nogal tijdrovende nieuwe QRL begint bovenstaande in de knel te komen. André, PA3HGP, blijft als bestuurslid ook nog een jaar aan maar heeft daarbij wel meer hulp nodig. Als bijna 80jarige toch niet zo’n vreemde vraag lijkt mij….en zo kan ik nog wel even doorgaan…Sietse, PA1XA, convo redacteur in de afgelopen jaren, Erwin, PA3BLS, ik weet niet hoe lang al de QSLmanager, Pim, PA5PEX, al jarenlang penningmeester, Gert, PA3AAV website beheerder en contestmanager sinds jaar en dag, Nico, PA0MIR, inmiddels 4 jaar voorzitter…. Nogmaals : vele handen maken het werk licht en een ieder wil toch ook dat we als afdeling in 2012 doorgaan ?

Menno Putman, PE1LDZ, secretaris

2 Van de voorzitter Wanneer ik terugkijk op het jaar 2010 zie ik een heel druk en actief gebeuren; helaas, het aantal leden dat hierbij heeft meegedaan was niet van dien aard dat het voor de organisatoren echt een fluitje van een cent werd. Spil in het web was toch wel Andre PA0HGP, die terecht voor al zijn inzet en activiteiten is onderscheiden door de VERON met een welverdiende gouden speld. Andre, namens allen nogmaals onze hartelijke dank. Verder ga ik geen namen noemen maar er is heel wat arbeid verzet tussen 1 januari waarop we met goede medewerking van nietleden erin zijn geslaagd voor de eerste dag PC600P in de lucht te brengen vanuit de binnenstad en 31 december waarop de laatste verbinding is gemaakt. Al met al zijn er zeker 1300 QSO’s gemaakt met PC600P en dankzij GlobalQSL zijn inmiddels de kaarten gedrukt en onderweg naar de bureaus. Ook Carla is met PD602YL in de lucht geweest in de eerste periode maar heeft zelf voor de QSL zorg gedragen. Ondergetekende heeft met PA600MIR meer dan 5000 verbindingen gemaakt en ook die QSL zijn inmiddels voor het overgrote deel onderweg. Verder was er natuurlijk iedere maand de clubavond, met als hoogtepunt toch wel de lezing van PA1HR en in november de verkoping met een drukke opkomst en positieve uitkomst voor de clubkas. Minder prettig is het afnemen van het aantal leden, een algemene trend in verenigingsland maar betreuren doe ik het wel. Ook betreur ik het dat een goede werkgroep voor het organiseren van de velddagen helaas niet van de grond is gekomen zodat we ook dit jaar helaas niet aan dit evenement hebben kunnen meedoen. Nogmaals: wil je in 2012 een gezellige velddag meemaken? Zoek een paar medestanders en meld je bij het bestuur om dit te organiseren. We zullen het graag faciliteren met materiaal en geld en zelfs wat medewerking, maar we gaan het niet als bestuur alleen organiseren.

Ten slotte wil ik iedereen erop wijzen dat het bestuur dringend om leden vraagt, zodat men ook alvast eens een jaartje mee kan draaien om ervaring op te doen, want in 2012 zal een aantal leden in het bestuur helaas niet herkiesbaar zijn. Nogmaals: het bestuur is er voor jullie, maar we kunnen het niet alleen!

Nico van der bijl, PA0MIR

3 Bestuur 2010 Na een korte bestuursverkiezing, waarbij het voltallige bestuur zich herkiesbaar stelde en er geen tegenkandidaten waren, kwam het bestuur voor 2010 tot stand :

Nico van der Bijl, PA0MIR, voorzitter (tevens coördinator Leesmap) Menno Putman, PE1LDZ, secretaris Pim Eijlander, PA5PEX, penningmeester André Heym, PA3HGP, materialen en ledenadministratie medewerker (tevens

coördinator en 1e operator Waterlandronde) Gert Meinen, PA3AAV, lid (tevens webmaster van de afdelingssite)

Naast deze bestuursleden worden nog drie belangrijke functies binnen de club vervuld : Sietse Anema, PA1XA, redacteur van onze maandelijkse electronische convo Erwin Kleis, PA3BLS, QSLmanager Martin Ouwehand, PF9A, award manager “Waterland Award” De VR is door bestuursleden en ledenvertegenwoordiging bezocht. Er is geen vertegenwoordiging naar de Regio Raad geweest omdat dit door ijselijk gladde weersomstandigheden werd afgelast.

4 Ledenbestand & PR Op dit moment telt onze afdeling 94 leden. Er is, in vergelijking met een leden aantal van 103 vorig jaar, een afname van zo’n 9%. Er zijn geen specifieke PRactiviteiten geweest. Ook de deelname aan Purmerend 600 heeft ondanks publicaties in de locale pers niet voor ledenaanwas gezorgd. Dit is geen gunstige ontwikkeling. Hiermee volgen wij, jammer genoeg, de landelijke trend.

5 De electronische convo In 2010 is de electronische convo 9 keer verschenen. Punt van aandacht blijft het aanleveren van kopij door de leden van de afdeling. Gelukkig hebben Stef PA0SJM en Klaas PA3GPP regelmatig kopij aangeleverd en dat wordt zeer gewaardeerd. Stef met zijn technische knowhow en Klaas met zijn dagelijkse belevenissen als zendamateur, prachtig. Ik hoop dat we dit jaar weer copij ontvangen van hun. Heb je nou iets te melden, schroom niet en stuur jouw tekst, bij voorkeur gemaakt in de tekstverwerker “MS Word” en eventueel voorzien van foto’s in JPEGformaat pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat,org. Op dit moment wordt de nieuwsbrief naar 65 lezers verstuurd. Daar ontbreken nog zeker 40 leden. Ik zou ook deze leden graag een nieuwsbrief sturen. Krijg je de nieuwsbrief niet of weet je iemand die hem niet ontvangt maat wel graag wil lezen, geef dan zijn/haar/jouw email adres door via pa1xa@amsat.org. Ik hoop ook dit jaar weer leuke en interessante nieuwsbrieven te kunnen verzenden, dus schrijf mee en veel lees plezier in 2011

Sietse (PA1XA)

6 De website Afgezien van zijn functie als bestuurslid vervult Gert, PA3AAV, ook de rol van webmaster van onze afdelingssite. Dit betekent het uptodate houden van alle gegevens en het plaatsen van nieuwe, voor de leden, belangrijke items. Zo kunt u hier ook alle notulen van de bestuursvergaderingen terugvinden of de foto’s van speciale activiteiten. Afgezien van de belangstelling van onze eigen leden voor onze website wordt er ook door andere belangstellenden regelmatig een bezoek gebracht. Indien u zelf “gelinkt” wilt worden met uw (hobbierelevante) site dan kunt u contact opnemen met Gert, net zoals Sietse te bereiken onder pi4wld@veron.nl

7 Leesmap Het afgelopen jaar verstuurde ik 23 keer een leesmap, 2 keer per maand behalve in juli. Telkens bevat deze een vijftal tijdschriften. Het aantal deelnemers blijft 17, helaas niet kostendekkend maar het bestuur heeft toch besloten de uitbreiding met het tijdschrift Practical Wireless ook dit jaar te handhaven. Ken je dat blad nog niet? Nieuwsgierig geworden? Laat je niet weerhouden en meld je aan als deelnemer aan de leesmap en geniet ook elke twee weken van alles wat er op amateurgebied weer gebeurt. Voor 2011 hebben we de bijdrage van de leden aan deze leesmap na vele jaren helaas moeten verhogen tot € 22,

Natuurlijk is dat nog steeds een bedrag waarvoor je niet eens één abonnement zou kunnen afsluiten, het blijft dus zeer de moeite waard. Uitbreiding van het aantal deelnemers zal kunnen leiden tot verbetering van het assortiment en is zeer gewenst.

Kortom, meld je aan bij pa0mir@veron.nl en vermeld je adresgegevens en telefoon dan plaats ik je ook ergens op de lijst en kun je meegenieten van deze prachtige tijdschriften en nuttige tips op computergebied.

8 Waterland Award Martin, PF9A, verzorgt nog steeds de uitgifte van het Waterland Award.

9 Contest competitie Beste competitie deelnemers, Dit jaar is onze afdeling geëindigd op de derde plaats met een score van 1291 punten. Winnaar werd afdeling Breda met 1714 punten met op een tweede plaats eindigde afdeling Hoogeveen met 1552 punten. In totaal deden er maar liefst 53 VERON afdelingen mee en werden er door de 479 deelnemers maar liefst 795902 QSO’s gemaakt in 210 verschillende contesten.

De meeste deelnemers deden mee aan de PACC en CQWW SSB contest

Door onze afdeling werd door 17 afdelingsleden actief meegedaan, ook werd de afdelingscall PI4WLD en de speciale roepnaam PC600P vanwege het 600 jarig bestaan van Purmerend regelmatig geactiveerd door o.a PA0MIR en PA3HGP de grafiek laat zien hoe actief U bent geweest in de afdelingscompetitie.

Hierbij wil ik iedereen die heeft meegedaan aan de afdelingscompetitie bedanken voor de inzet waardoor de afdeling toch maar op een keurige derde plaats is geëindigd en tegelijk oproepen om vooral te blijven meedoen aan de nieuwe competitie die inmiddels alweer van start is gegaan op 1 januari j.l. Help mee Waterland in de top drie te houden ! 73 Gert, PA3AAV

11 Waterlandronde : Op de vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf

21.00 uur plaatselijke tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD. De 1e operator is André, PA3HGP, deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door de volgende leden die als rondeleider(ster) optreden : Nico, PA0MIR; Frans, PA1FR; Lucia,PD3LVS, Ger, PD3BL en Klaas, PA3GPP

12 Activiteiten In ons vaste onderkomen van de HSV Purmerend, waar we genieten van een grote gastvrijheid en flexibiliteit in het plannen van onze verenigingsavonden, hebben we elke maand, afgezien van het zomerreces, onze clubavond kunnen houden. Het gemiddelde aantal leden dat de afdelingsavonden bezocht lag tussen de 15 en 40 (uitreiking Gouden Speld aan André, PA3HGP) Afgezien van de bekende Nieuwjaarsreceptie in januari en de jaarvergadering + bestuursverkiezing in februari was er een goed bezochte lezing van Hans Remeus, PA1HR, in maart, over zijn antenne experimenten met o.a. de Deltaloop. In april stonden de VRvoorstellen op het programma en in mei een lezing over DARES, het amateur noodcommunicatie netwerk. Op de clubavond in juni gaf ons lid Frans, PA1FR, een uitgebreide demonstratie van digimodes. Een clubavond die te kort bleek te zijn voor alle getoonde mogelijkheden en in september een wederom boeiend vervolg kreeg.

In oktober werd er een DXpeditie video vertoond en in november was de jaarlijkse terugkerende verkoopavond. De opkomst was groot en er werden goede zaken gedaan waar menig item van eigenaar verwisselde. De geplande DStar lezing in december kwam te vervallen wegens de gladheid door de ijzel. De opkomst van leden was die avond om dezelfde omstandigheden zeer gering. De nieuwjaarsreceptie in januari kreeg een grote uitsmijter met de uitreiking van de Gouden Speld van verdienste aan André, PA3HGP, door Guido van den Berg, PA0GMM als vertegenwoordiger van het hoofdbestuur.

Onder grote belangstelling van vele leden werden André en zijn XYL Janny in het zonnetje gezet. Een welverdiende kroon voor al hun inspanningen voor onze afdeling ! Afgezien van bovenstaande activiteiten speelde het PC600P jaar waarin we de geplande 3 activiteiten perioden nog verlengd hebben met een 4e periode in december. Met dit deze laatste periode sloten wij gelijk met de Gemeente Purmerend het Purmerend 600 jaar marktstad evenement af op 31 december. In dit kader wil ik ook nog even vermelden dat André, PA3HGP, twee keer dit special event station bemand heeft vanuit de locatie van de Lamoraal van Egmond Scoutinggroep aan het Doplaantje in Purmerend. Dat Janny, zijn xyl, daarbij de dozen en kratten met kabels en transceivers aan kwam dragen of afvoeren verdient grote hulde ! Alle “special event call” perioden zijn voorafgegaan door publicaties in Electron om landelijk belangstelling voor op te wekken. Ook de locale pers heeft hier aandacht aan besteed.

13 Slotwoord Ik hoop, samen met u, op een goed clubjaar in 2011! Nogmaals, de afdeling Waterland van de VERON is een gebeuren dat voor elkaar, door elkaar en met elkaar is !

Menno Putman, PE1LDZ, secretaris VERON afdeling Waterland, A 56

N.B. Het financieel verslag van onze penningmeester Pim, PA5PEX, vindt u in de papieren convo die u per post van ons hebt ontvangen

5. Testapparaat

Zo bladerend in mappen met schema’s trof ik een leuk testapparaatje welk ik ook eens heb gemaakt . Het is zeer handig in gebruik . Wat nu kunnen we ermee doen ….

 1. Transistor testen

 2. Kristallen testen

 3. LF versterkertje voor bijv. testen microfoons

 4. Monitor voor je EZB signaal

 5. Veldsterkte indicator

De te testen transistor en het kristal komen op een insteekvoetje .

 1. Wil men een transistor testen dan steekt men de tor in het voetje en als er een kristal aanwezig is dan slaat de meter uit zodat men kan vaststellen dat de transistor goed is .

 2. Dit geldt ook voor het testen van een kristal … zit er een goede transistor in het voetje en steekt men een kristal in dan zal de meter uitslag vertonen . De mate van de uitslag van het metertje bepaalt de activiteit ( kwaliteit ) van het kristal .

 3. De LF versterker kan men gebruiken voor bijv. testen van een microfoon … mike aansluiten op AF IN en luisteren op AF OUT .

 4. Controle van het EZB signaal uit de zender >>> De diodes rechts van T 1 vormen de productdetector , geschakeld door de kristaloscillator , er moet dus een kristal en transistor in de voetjes zitten . Met het signaal van je zender dat binnenkomt via de ingangstrap wordt gemengd en het signaal is te horen op AF OUT . Het is handiger om dit signaal op te nemen en het dan na opname te beluisteren .

 5. Ook is dit ding een veldsterkte metertje . Zonder transistor en kristal werkt de schakeling als veldsterkte meter … op de meter kan het signaal worden afgelezen .

Het schakelingetje rechtsonder is bedoeld als batterij ompoling zodat men ook pnp transistors kan testen . De diodes aan de ingang kunnen 1N4148 zijn en de beide detector diodes OA 90

o.i.d. Spoel : eerst 26 wdg op Amidon T372 en daaroverheen 10 wdg . Draad niet kritisch .

Deze schakeling komt uit Electron Juli 1984 en de auteur was W4FA .

Stef (PA0SJM)

6. Gratis af te halen

Ik heb alles op een DVD staan, vandaar deze advertentie: Heeft er iemand belangstelling voor de complete jaargang 2010 van Funk Amateur?

Gratis af te halen bij Edo Dooijes, Gebr. Conijnstraat 24, 1444HN Purmerend, 0651327306.

Groet,

Edo PA0EDO

7. Kaarten Vlooienmarkt Den Bosch

De organisatie van de landelijke vlooienmarkt in Den Bosch heeft laten weten dat het ook dit jaar weer mogelijk is om vooraf kaarten voor deze markt te bestellen. Voor 1 maart kan de secretaris van A56 kaarten bestellen voor 7 euro per stuk. Je kan die ook thuis gestuurd krijgen, maar dan moet je een zelf geadresseerde en gefrankeerd (SASE) enveloppe aan de secretaris afgeven.

Om op tijd te zijn, moet jouw bestelling voor 22 februari 2011 bij de secretaris binnen zijn. Contant betalen aan de penningmeester of het geld storten op de rekening van de afdeling.

8. Eraf

Dit keer heeft uw redacteur zelf iets te verkopen: twee laptops en een 2/70 portofoon. Het gaat om:

1 IBM laptop, type Thinkpad T42, met een groot batterijpack, voorzien van Windows 7 en een dockingstation en in perfecte staat. Prijs: 150 euro.

1 Medion Akoya Netbook, de kleine handzame laptop bij enkele leden van de afdeling in gebruik voor packet en hobby gebruik. Windows XP, 10,1 inch scherm, 160 Gb HD, WLAN, 3 USB poorten etc. Prijs 150 euro.

1 portofoon, merk Yaesu, type FT530, 2/70, de rolls royce onder de portofoons. Kan alles wat je van een porto verwacht, inclusief een snel/druppel lader en een voorzien van een nieuw batterijpack.

Alle drie de apparaten werken prima en zen er als nieuw uit, ik ben altijd zuinig op mijn spullen. Als je geïnteresseerd bent, mail me dan (pa1xa@amsat.org) dan krijg je de rest van de details en kan je iets zien/testen/aanraken. Als je snel reageert kan ik a.s. maandag al iets meenemen om er naar te kijken.

6. Slotwoord

Zo dat was toch weer een volle nieuwsbrief. Een beetje dubbel op, want er is ook al een papieren versie, maar toch weer wat kleine extraatjes in deze digitale nieuwsbrief. Ik hoop dat er a.s. maandag toch een grote groep bezoekers is, want de afdeling is van ons allemaal.

Best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur