VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. April 2011 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

 1. Voorwoord (PA1XA)

 2. Bijeenkomst April (Bestuur)

 3. Voorstellen VR (Veron HB)

 4. Diodes als schakelaar (PA0SJM)

 5. Eraf

 6. Symmetrische Antennetuner (PA3DS)

 7. Testen van de filters in de set (PA0SJM)

 8. Slotwoord

1. Voorwoord

Het is toch weer een goed gevulde nieuwsbrief deze keer. Ik heb weer interessante kopij van Stef ontvangen, informatie van het bestuur over de komende verenigingsraad en ik heb een artikel overgenomen uit het SRA bulletin (afdeling Schagen) van April 2011 van PA3DS. Voor de openlijn liefhebbers een must. Dus veel lees plezier en kopij . . . .

2. Bijeenkomst April 2011

Maandag 4 april is onze maandelijkse bijeenkomst. Deze avond bespreken we de voorstellen voor de Verenigingsraad van 16 april a.s. Zoals gewoonlijk is de bijeenkomst in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is Marianne er om ons van natjes en droogjes te voorzien en kan je de QSLkaarten brengen en halen bij onze QSLmanager, Erwin, PA3BLS.

3. 72e verenigingsraad voorstellen Voorstel 1: Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur (HB) stelt de Verenigingsraad voor om de Technische Commissie op te heffen.

Toelichting:

De Technische Commissie bestaat bijna 40 jaar en is destijds in het leven geroepen om vragen van leden met een technisch karakter te beantwoorden, of om te assisteren bij het zoeken naar een oplossing voor een meer technisch probleem. De ervaring van de laatste jaren leert dat van de diensten van de commissie nauwelijks meer gebruik wordt gemaakt. Dat behoeft niet te verbazen, omdat de gevraagde informatie veelal in de eigen omgeving bijvoorbeeld binnen de eigen afdeling kan worden gevonden. Ook de toegankelijkheid van het internet met zijn vele forumsites speelt hierin een grote rol. Het hoofdbestuur is van oordeel dat de Technische Commissie daarmee haar bestaansrecht heeft verloren en stelt voor deze commissie op te heffen.

HB is akkoord met het voorstel.

Voorstel 2: A30 Eemsmond

Het HB stelt voorwaarden op waaronder een afdeling een extra bedrag boven de normale afdracht kan krijgen als een afdeling actief jeugdbeleid uitvoert.

Motivering:

Op dit moment is het onduidelijk hoe om te gaan met de kosten die gemaakt worden door uitvoering te geven aan het jeugdbeleid. De afdeling draagt op dit moment alle kosten. De kosten betreffen o.a. het aanschaffen van (les)materiaal en een eenmalige investering voor vaste apparatuur (bv. soldeerstations) en demo opstellingen. Als de vaste materialen beschikbaar zijn blijven de variabele kosten over. Een extra aanvulling zal zeer welkom zijn. Jeugdwerk zal blijvend zijn (en daarmee ook de kosten) als we de doelstelling die het HB heeft gesteld willen halen. De voorwaarden kunnen op de VERON site worden gepubliceerd.

Antwoord HB:

Deze mogelijkheid bestaat al door middel van betaling uit het VERON fonds. De afdeling moet tevoren een projectplan met begroting indienen bij het VERON fonds.

Voorstel 3: A30 Eemsmond

Het HB gaat zich inspannen om alle kosten, die het lidmaatschap en conferenties van de IARU met zich meebrengen, te delen met de VRZA.

Motivering:

De VERON is namens de Nederlandse amateur verenigingen de vertegenwoordiger in de IARU. Alle andere verenigingen liften mee in de voordelen van het lid zijn van de IARU. Als vertegenwoordiger in de IARU maakt de VERON kosten. In de begroting een bedrag van 9600 euro! Nu er een opdracht van de VR bij het HB ligt tot samenwerking/fuseren tussen VERON en VRZA is dit de gelegenheid om te komen tot een deling van de kosten die de deelname van de IARU verbonden zijn. Zelfs een gezamenlijke delegatie zien wij als mogelijkheid. Een volgende stap van samenwerking!

Antwoord HB:

In ieder land kan slechts één vereniging lid zijn van de IARU. Het is dus niet juist dat de VERON in de IARU tevens de VRZA vertegenwoordigt. Het HB beoogt uiteraard ook hier tot nadere samenwerking met de VRZA te komen. Afhankelijk van de wijze waarop hieraan invulling kan worden gegeven, zal daarbij ook naar het kostenaspect worden gekeken. Het voorop stellen van kostendeling is niet de juiste volgorde.

Voorstel 4: A04 Amsterdam

Naast het standaard Lidmaatschap van de Veron met toezending van het blad Electron; ook lid te kunnen zijn met een elektronische versie van de Electron. De Electron wordt hierbij dan in pdf formaat toegezonden of kan met een toegangscode code via het Internet worden opgehaald. Dit lidmaatschap geeft een korting op de prijs van het standaard lidmaatschap.

Motivering:

Toekomstige prijsstijgingen van papier, drukwerk en verzendkosten zullen regelmatig verhogingen van de lidmaatschapkosten tot gevolg hebben. Deze kosten zullen dan minder of geen invloed meer hebben. Een elektronische Electron neemt thuis minder fysieke ruimte in en is als databank veel eenvoudiger te raadplegen ( hoeveel jaargangen heeft u laatst geruimd?) Boeken worden de komende jaren in rap tempo vervangen door elektronische versies welke op ereaders, laptops enz. gelezen zullen worden. Electron lift met deze tendens mee. Een lagere financiële drempel voor toekomstige leden. Het milieu wordt gespaard. We laten een boom staan.

Antwoord HB:

Het naast elkaar laten bestaan van een papieren tijdschrift en een tijdschrift op de website, met verschillende contributies, levert veel extra werk op en, mede omdat niet bekend is om welke aantallen het gaat, is thans niet duidelijk of dat voor de vereniging tot enige (substantiële) kostenbesparing zal leiden. Daarbij moet bedacht worden dat hierdoor ook minder contributie binnen komt en dat er administratief hogere kosten zullen zijn. De leden die geen papieren blad wensen zullen wel iets goedkoper uit zijn, maar niet zo veel als de afdeling Amsterdam zich wellicht voorstelt. Wat ruimtebesparing betreft: voor degenen die dit wensen geeft het servicebureau jaarlijks een CDROM met een jaargang Electron uit.

Voorstel 5: A49 Zwolle

Combiblad Electron/CQPA opzetten en bij voorkeur digitaal.

Motivering:

a: kostenbesparing en derhalve verlaging lidmaatschapsgelden b:meer kopij beschikbaar voor hetzelfde geld of minder.

Antwoord HB:

De mogelijke samenwerking komt in de toekomst ter sprake, op korte termijn is dit nog niet te realiseren. Zie verder antwoord op voorstel 4.

Voorstel 6: A03 Amersfoort

Algemene randvoorwaarde voor regiovergaderingen Verzoekt het HB om haar Regiovergaderingen te laten organiseren op een locatie met een centrale ligging binnen een Regiocluster, bij voorkeur op een datum in zomertijdperiode.

Motivering:

Regiovergaderingen worden eind november/ begin december gehouden op een maandagavond tussen 20:00 en 23:00 uur. Indien de locatie niet centraal gelegen is, kunnen bij grote regioclusters de reistijden voor een aantal afdelingsafgevaardigden oplopen tot twee uur. Naast de late thuiskomsttijd, leidt de (on)begaanbaarheid van de wegen in de wintertijdperiode tot ongerustheid.

Antwoord HB:

De ervaringen bij de laatstgehouden RB 2010 leren dat de weersomstandigheden in deze periode erg slecht kunnen zijn. Een alternatief kan zijn de Regionale Bijeenkomsten in de maand september te houden. Het voorjaar lijkt ongeschikt omdat dan ook al de VR plaatsvindt. De afdeling die de organisatie op zich neemt voor haar eigen regio kan zelf bepalen waar de volgende vergadering plaats vindt. Alle bij die regio behorende afdelingen zijn zelf aanwezig bij de bepaling ervan en hebben dus inspraak.

Voorstel 7: A03 Amersfoort

Beleid onbemande regionale relaisstations(spraakrelais). Inleiding: Uitgangspunten zoals nu opgesteld in hoofdstuk 5.3 bepaling van het dekkingsgebied, zijn niet in het belang van de radiozendamateur. Door bovengenoemde toepassing van het dekkingsgebied worden er beperkingen gesteld aan amateurs welke een nieuw relais station willen gaan opzetten. Doelstelling voorstel: Het bespreekbaar maken van een versoepeling van het beleid zoals nu wordt gehanteerd volgens de uitgangspunten bij de bepaling van het dekkingsgebied onbemande relaisstations.

Motivering:

De afstandbeperking zoals nu toegepast afschaffen, zodat er meer overlapping van de relaisstations kan plaatsvinden. Omschrijving voorstel:

Voor de 2 meterband zijn 16 frequenties beschikbaar (145.600 t/m 145.7875 MHz) en op 31 locaties in gebruik. Voor de 70 cm band zijn 16 frequenties beschikbaar (430.0125 t/m 430.375 MHz) en op 49 locaties in gebruik. Nederland in bv. 4 regio�s opdelen

 1. Noord: Groningen, Friesland, Drenthe

 2. Midden: Overijssel, Flevoland en Gelderland

 3. Zuid: Zeeland, Brabant en Limburg

 4. West NoordHolland, ZuidHolland en Utrecht De genoemde frequenties in al deze regio�s beschikbaar stellen en overlapping toestaan. In theorie resulteert dit in 4 x 16 = 64 locaties voor de 2 meterband en 4 x 30=120 locaties voor de 70 cm band, waardoor er meer en voldoende ruimte ontstaat voor experimenterende doeleinden.

Antwoord HB:

Het vergroten van het aantal repeaters in Nederland leidt tot een grotere overlapping en dus veel grotere kans op onderlinge storing.

Voorstel 8: A08 Centrum

Uitbreiding van de PACC contest naar het gehele koninkrijk. De verenigingsraad draagt het hoofdbestuur op om met ingang van 2012 het PACCreglement zo aan te passen dat stations vanuit Caribisch Nederland (P4, PJ2,4,5,6 en7) op dezelfde manier als Nederlandse stations aan de PACC deel kunnen nemen vanuit de basisgedachte: Caribisch Nederlandse stations kunnen niet alleen met Nederlandse stations werken maar ook, zoals de Nederlandse stations, met de rest van de wereld. De contest wordt dan in drie sectoren verdeeld: Nederland, Caribisch Nederland en de rest van de wereld. Uiteraard met de gebruikelijke bijbehorende deelnemers categorieën. De PACC contest management groep heeft de taak een opzet te maken voor de inrichting van deze drie sectoren

Motivering:

Het gehele koninkrijk der Nederlanden omvat sinds 10102010 ook de genoemde eilanden. (zie bijv. de REFcontesten die ook alle Franse eilanden meenemen in hun contest.);
In Caribisch Nederland wordt nog geen grote jaarlijkse HF contest georganiseerd;
Rijksgenoten leren elkaar zo beter kennen;

� Sinds 10102010 zijn er in Caribisch Nederland 4 nieuwe DXCC�s gekomen, dit geeft grote pileups bij CQ (contest) roepen en heel veel buitenlandse stations hebben er dan geen enkel begrip voor als men moet zeggen: ”only PAstations” via dit voorstel kan dan toch iedereen gewerkt worden;

Een apart klassement voor Caribisch Nederlandse stations geeft geen valse concurrentie t.o.v. de Nederlandse stations;
Meer activiteit in een contest werkt bevorderend voor onze hobby in het algemeen en promotioneel voor Nederland en voor het Caribisch gebied in het bijzonder;
Bij de Franse “Coupe du REF” wordt een vergelijkbaar reglement al jaren met succes in de praktijk toegepast.
De afdeling Centrum heeft men in samenwerking met verschillende amateurs uit Nederland en Caribisch Nederland al een concept voor nieuwe reglementen opgesteld. Dit concept is uiteraard vrij beschikbaar voor gebruik door de PACC contest management groep.

Antwoord HB:

Het voorstel beoogt de PACCcontest om te vormen tot een KoninkrijkderNederlandencontest. Het karakter van de contest zou hierdoor veranderen. Aan de PACCcontest ligt het PACCcertificaat ten grondslag. Het is een wedstrijd die de deelnemers tevens de mogelijkheid biedt het PACCcertificaat te behalen. P4, PJ2 en PJ7 zijn autonome delen van het Koninkrijk der Nederlanden. P4 en PJ2 hebben hun eigen verenigingen. Het is niet gewenst een contest te organiseren, mede voor amateurs in die gebieden, buiten de radioclubs van P4 en PJ2 om. Zij zouden daar geen behoefte aan kunnen hebben of t.z.t. een eigen contest willen organiseren. Zo zouden wij het ook niet op prijs stellen als bijvoorbeeld de UBA buiten ons om een contest zou organiseren waarin de rest van de wereld met ON en PA zou moeten werken. De clubs van Aruba en Curaçao zouden dan ook zeggenschap willen hebben/moeten krijgen over het PACCcontestreglement en dat zou het onwerkbaar maken. Het reglement wordt een zaak van de gezamenlijke verenigingen. Op Sint Maarten (PJ7) is (nog) geen club, er zijn maar een paar amateurs en het werkterrein van de VERON strekt zich niet uit tot Sint Maarten. Een aparte sectie voor alleen de BESeilanden zou zinloos zijn. Er zijn maar een paar amateurs en misschien doen er 2 mee. De 3 amateurs op Bonaire zouden eventueel zelf een club(je) kunnen oprichten en proberen om in samenwerking met de clubs van P4 en PJ2 een eigen contest te organiseren. Het Traffic Bureau heeft overleg gehad over dit voorstel en neemt vooralsnog het standpunt in dat het niet gewenst is doel en karakter van de PACCcontest te wijzigen.

Voorstel 9: A13 Eindhoven

De afdeling Eindhoven stelt de VR voor om het HB opdracht te geven er bij AT op aan te dringen de sterk teruggelopen kwaliteit van de examens radiozendamateur weer op niveau te brengen, zodat het weer een serieus examen wordt, waarmee Nederland internationaal voor de dag kan komen.

Motivering:

Sinds de opheffing door AT van de examencommissie ten faveure van het door de randomgenerator van de computer samenstellen van de examens lijkt het wel alsof er niemand meer kijkt naar de vragen en de opeenvolging daarvan, zoals die aan de kandidaten wordt voorgelegd. De volgende slordigheden zijn in de examens regelmatig aan te treffen:

 1. Een vraag komt tweemaal of driemaal, direct na elkaar voor. Weliswaar zijn de getallen anders, maar het is precies dezelfde vraag. Een kandidaat die dit onderwerp verkeerd heeft begrepen maakt daardoor drie fouten in plaats van één. [N1910,7+8+9]

 2. Opeenvolgende vragen geven het antwoord op elkaar. In het vragenbestand zitten vragen die ook in tegengestelde richting in het bestand zitten. Deze kwamen nooit in eenzelfde examen voor, maar de computer van AT houdt daar geen rekening mee, dus kan uit de vraagstelling van de ene vraag het antwoord op de volgende vraag worden afgelezen en heel vaak ook andersom. [N1910,10+11, N31110,7+8]

 3. Bij een vraag wordt een van de verkeerde antwoorden als goed aangemerkt en het goede antwoord als verkeerd. Je zult maar het echt goede antwoord hebben gegeven en daardoor het examen nèt niet halen (een kandidaat bij ons in de afdeling). [F1910,3]

 4. Het vinden van het correcte antwoord wordt kunstmatig moeilijk gemaakt. Wij kennen allen nog de vragen waarbij er als antwoorden vier schema's of grafiekjes worden gegeven, met daarbij een A, B, C en D. Omdat de computer van AT de antwoorden kan husselen heeft men het nu zo gemaakt dat de plaatjes 1, 2, 3 en 4 genoemd zijn en dan zijn de antwoorden: A = 4, B = 1, C = 3, D = 2. Daarbij wordt dan tevens geëxamineerd of de kandidaat doolhofjes kan volgen. [F1910,28,31]

 5. Evenzo worden de numerieke antwoorden op vragen nu in willekeurige volgorde gegeven, terwijl de toenmalige examencommissie deze altijd op grootte ordende, het is immers al moeilijk genoeg? Maar nee, de computer kan husselen, dus hij zal husselen. [F31110,12,18,23 enz.]

 6. Er verschijnen regelmatig nog vragen over zaken die niet meer bestaan. Wat te denken van strepen en visgraatjes op het beeld van buurmans TV, afgestemd op 63 MHz (VHFkanaal 4), door onze zender die uitzendt op 21 MHz? En dat in een tijd waarin de analoge etherTV geheel vervangen is door DVBT en CanalDigitaal en de

VHFkanalen helemaal niet meer voor TV gebruikt worden. Niemand houdt blijkbaar de invloed van de voortschrijdende techniek op de examenvragen meer bij. [F1910,39]

Bovenstaande feilen waren ondenkbaar in de tijd dat de ter zake deskundige examencommissie elk samengesteld examen goed bekeek alvorens de kandidaten dit onder ogen kregen. Zoals het nu gaat wordt het examen een grabbelton in plaats van een serieus examen. AT heeft daarvoor blijkbaar de kennis niet meer in huis, terwijl ze de hulp daarbij van de examencommissie willens en wetens heeft afgestoten. De VERON en daarmee de Nederlandse gemeenschap van radiozendamateurs zou AT duidelijk moeten maken te hechten aan een ècht examen, iets waar je trots op kunt zijn als je het gehaald hebt. Maar wellicht stuurt AT aan op het ridiculiseren en marginaliseren en uiteindelijk afschaffen van het zendexamen. De Stichting RadioExamens heeft hier part noch deel aan. Zij organiseert slechts het afnemen van de examens, nodigt de kandidaten uit, zorgt voor een zaal, reikt de door AT geprinte vragenbundels uit, vergelijkt de gegeven antwoorden met de door AT als goed aangemerkte antwoorden en stelt voor AT een voorlopige uitslag op. Alles gaat dan weer naar Groningen. Hiermee rust de verantwoordelijkheid voor de examens geheel op de schouders van AT.

Antwoord HB:

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het niveau van het examen, stelt de vragenlijst samen, beheert de vragendatabase, beoordeelt de scores van kandidaten en bepaalt de uitslag. De SRE organiseert het examen. Na afloop van ieder examen rapporteert de SRE aan het Agentschap de behaalde scores en de voorlopige uitslag. Bovendien geeft de SRE aan welke vragen onduidelijk of foutief waren en voor welke kandidaten dit met name gevolgen heeft. Dit gebeurt volstrekt objectief.

De SRE doet er als lid van de examenwerkgroep samen met Dirksen Opleidingen alles aan dat het Agentschap Telecom bovengenoemde problemen verhelpt en de kwaliteit van de examens weer op peil brengt. Het HB wil dit ook nogmaals onder de aandacht van het AT brengen.

Voorstel 10: A01 Alkmaar

De afdeling Alkmaar vraagt de VR om het HB te verzoeken bij AT in overleg te treden over het langer verlenen, dan nu gebruikelijk is, van speciale roepletters voor de zendamateur.

Motivering:

Aanvragen via de website van AT: De termijn waarop speciale roepletters gebruikt mogen worden is standaard 28 dagen. Verlengen is mogelijk door opnieuw een aanvraag in te dienen, maar dit kan niet aansluitend op de eerste 28 dagen, als de nieuwe (tweede) aanvraag door dezelfde zendamateur wordt ingediend. Er moet dan een termijn van 21 dagen tussen zitten. Is het niet mogelijk voor AT om de periode van 28 dagen uit te breiden naar bijvoorbeeld maximaal 6 maanden of maximaal 1 jaar. Naast meer mogelijkheden voor de zendamateur zijn er voor AT ook minder administratie handelingen, want elke aanvraag voor speciale roepletters wordt per email bevestigd en daarna ook nog eens schriftelijk.

Antwoord HB:

Het HB wil dit onder de aandacht van het AT brengen

Voorstel 11: A48 Zutphen Harmonisatie amateurfrequenties voor Novice gelicenseerden. Motivering: Afdeling 48 wil graag het volgende bij het landelijk VERON bestuur HB onder de aandacht brengen. Herhaaldelijk blijkt dat er grote verschillen zijn m.b.t. de frequentie indelingen in het buitenland t.a.v. het frequentie gebruik door N (Novice) gelicenseerden. Afdeling A48 vraagt zich af, of het niet mogelijk is om deze verschillen middels CEPT of IARU te harmoniseren, waardoor er geen verschillen meer zijn met de omringende CEPT en EU landen. Afdeling A48 verzoekt het HB stappen te ondernemen om deze harmonisatie bij de betrokken instanties aanhangig te maken en zo nodig druk uit te voeren, zodat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Antwoord HB:

Het hoofdbestuur steunt het voorstel van de afdeling Zutphen. Daarom zal de VERON, vooruitlopend op de behandeling van dit voorstel in de vergadering van de Verenigingsraad als gevolg van de daarvoor geldende termijn, een gelijkluidend voorstel indienen op de IARU Region 1conferentie van augustus 2011. Indien de VR het voorstel verwerpt, zal de VERON haar IARUvoorstel intrekken. Het daadwerkelijk realiseren van dit voorstel vraagt naar verwachting veel tijd.

Voorstel 12: A51 Bergen op Zoom

Afdeling A51, Bergen op Zoom stelt voor de Electron pagina “Nieuwe leden en In Memoriam” uit te breiden met een lijst van Silent Keys van een afdeling. Voorbeeld: Periode: 16 december 2010 t/m 15 januari 2011 Nieuwe leden: Bergen op Zoom: S.Heijmans, PD1SHE, Narcissenveld.. enz.. Silent Keys: Bergen op Zoom: W. Hoefnagels (NL99999), J. Jansen (PA3XXX)

Motivering:

Soms wordt geen In Memoriam van een afdelingslid naar Electron ingestuurd, en wordt er geen melding van overlijden op de VERON website gezet. Oorzaak hiervan kan zijn dat deze personen niet meer deelnemen aan afdelingsactiviteiten. Een andere oorzaak kan zijn dat deze persoon geen lid meer is van de VERON omdat hij/zij om gezondheidredenen heeft bedankt als lid. Het voorstel is geen vervanging van de rubriek In Memoriam, maar is een aanvulling hierop..

Antwoord HB:

Het HB raadt het voorstel af, het is administratief niet uitvoerbaar.

Voorstel 13: A51 Bergen op Zoom

Het verenigingsblad Electron slechts 6 x per jaar uitgeven (1 x per 2 maanden)

Motivering:

Aantal artikelen kan omhoog, drukkosten kunnen wellicht minder worden, actueel nieuws kan via de webpagina�s van de VERON worden opgevraagd.

Antwoord HB:

Zie antwoord voorstel 4, er is geen financiële noodzaak aanwezig.

4. Diodes als schakelaar

In onze apparatuur worden vaak diodes gebruikt als schakelaars . Dit heeft vele voordelen zoals geen slijtage , goedkoper en kleinere afmetingen , korte bedrading . De bedrading waarmee de diodes worden geschakeld voert geen HF , dus daar is de lengte niet van belang . Hoe werkt dat nu ? Als voorbeeld heb ik een MF trapje getekend , gemaakt voor 2 frequenties . Bijv. FM en AM , elk met eigen MF trafo’s . Zou dus 10,7 MHz en 455 kHz kunnen zijn .

Met de schakelaar wordt op R 2 en R 3 een spanning aangesloten en nu gaan de diodes D2 en D3 geleiden . Omdat D 2 geleidt gaat het signaal via trafo T 2 naar de transistor en het versterkte signaal gaat via trafo T 3 verder . Immers diode D3 is ook geleidend . Tevens zijn de andere dioden ( D1 en D4 ) gesperd vanwege het feit dat de katodes een hogere spanning hebben dan de anodes . De trafo’s die niet in gebruik zijn , beïnvloeden dus de andere niet . Zetten we nu de schakelaar in de andere stand dan gaan dus diodes D1 en D3 geleiden en nu gaat het signaal via de 10,7 MHz trafo T1 naar de transistor en via T4 er uit . Nu zijn de diodes D2 en D3 gesperd . Zo kunnen we dus diodes als bandschakelaar toepassen . Nu zal men zeggen er is toch nog een schakelaar ? Ja dat is zo , maar deze kan erg eenvoudig zijn en .. de draden er naar toe mogen erg lang zijn omdat ze HF ontkoppeld zijn .

In het volgende voorbeeld zal ik een voorbeeld laten zien van de beveiliging van een ontvangeringang van een transceiver. Tijdens zenden wordt de antenne ingang voor HF aan aarde gelegd .

Dit is een praktijkvoorbeeld zoals het in een Yaesu transceiver is gedaan , de FT 757GX . Om de ontvanger ingang te beveiligen tegen grote signalen van de eigen zender is de diodeschakeling met D 112 en D 113 aangebracht . De werking is als volgt :

Let even op de aanduiding T8 … dit betekent dat er 8 volt is tijdens zenden en 0,6 Volt tijdens ontvangst . Daarnaast zien we R8 , dit is de 8 volt tijdens ontvangen en 0,6 Volt tijdens zenden .

Kijken we nu wat er gebeurt tijdens zenden … T8 wordt 8 volt … ( links onder )

>> via R 291 ( 1 k ) krijgt de anode van D 112 spanning . De diode gaat geleiden via R 291 , en R 290 ( 1 k ) . Hierdoor wordt J 01 ( ANT ) HF naar aarde gelegd via C 277 (

0.01 mF ) … diode D112 en C 276 ( 0.01 mF ) , Nu is de antenne ingang dus tegen grote ingangssignalen beschermd . D 113 gaat geleiden als de R8 er is , dus tijdens ontvangst .. nu is de katode van D112 hoger dan de anode en deze diode is nu gesperd . Dus nu kan er dus geen antenne signaal lekken naar aarde omdat D 112 nu een open schakelaar is .

Eventueel kan ik in een volgende nieuwsbrief nog wat voorbeelden geven en dan iets met schakelen van filters in een zend/ontvanger en de PTT schakeling ervan .

73 pa0sjm

5. Eraf

Door het ruimen van de shack en het aanbrengen van kleine verandering, blijf ik artikelen over houden, daarom:

Te koop:

1 Dierking audio filter, type GD86NF (incl. ingebouwde voeding). Kijk voor de specificaties en een plaatje even op het internet. Prijs 75 euro.

1 Medion Akoya Netbook, de kleine handzame laptop bij enkele leden van de afdeling in gebruik voor packet en hobby gebruik. Windows XP, 10,1 inch scherm, 160 Gb HD, WLAN, 3 USB poorten etc. Prijs 140 euro.

1 portofoon, merk Yaesu, type FT530, 2/70, de rolls royce onder de portofoons. Kan alles wat je van een porto verwacht, inclusief een snel/druppel lader en een voorzien van een nieuw batterijpack. Prijs 120 euro.

Alle drie de apparaten werken prima en zien er als nieuw uit, ik ben altijd zuinig op mijn spullen. Als je geïnteresseerd bent, mail me dan (pa1xa@amsat.org) dan krijg je de rest van de details en kan je iets zien/testen/aanraken.

6. Symmetrische Antenne tuner

Ongeveer halverwege 2008 ben ik begonnen met het verzamelen van onderdelen voor het maken van een symmetrische tuner, een zgn “dubbel pifilter”. Als ik dit schrijf, eind 2010, is het apparaat gereed en naar tevredenheid werkend. Hieruit blijkt dat een experiment niet altijd overmorgen klaar is. Soms duurt het langer. Was ik eerst van plan om de tuner te maken met vaste spoelen en schakelaars, het is iets heel anders geworden. De oorzaak daarvan is dat ik twee identieke rolspoelen kon kopen via het internet, van twee verschillende amateurs. Dat was een buitenkans. Variabele C's had ik al genoeg in huis zodat ik daaruit kon kiezen. De twee rolspoelen moesten precies gelijk draaien. Daarvoor bestelde Stan voor mij een tandenriem met tandwielen. Hij draaide ook twee asjes om het geheel compleet te maken. De montage van alle nogal fors uitgevallen onderdelen in een behuizing van aanvaardbaar formaat was nog een hele puzzel, maar ook dat lukte. Zo kon ik op een dag de coax van de G5RV antenne afhalen en met de kippenladder, die al tot in de shack aanwezig was van eerdere experimenten, weer doorverbinden. De tuner werkte redelijk, maar de breedbandigheid liet te wensen over. De banden 17, 20, 40 en 80 meter konden ermee worden bestreken. Binnen dat gebied werkte het spul goed, maar daarmee was ik nog lang niet tevreden.

De ingang van de tuner bestaat uit een 1:1 balun. Daarmee heb ik nog wat geëxperimenteerd. Ergens had ik gezien dat een amateur als 1:1 balun een spoel had toegepast van +/30 windingen RG58 coax op een PVC buis van 70 mm. Die zou zeer breedbandig moeten zijn. Dat leek me wel wat, omdat ik alle banden wilde bestrijken, van 10 tot 160 meter. De spoel leek de aanpassing prima te doen, maar in het gebruik bleek toch dat er enige demping optrad in de ontvangst. Bovendien leek de spoel een ratelstoring op te pikken. Tijd voor maatregelen dus.

Een 1:1 balun kun je op zoveel manieren maken, keuze te over. Van een bekend magazijn uit de buurt betrok ik vijf stuks ringkernen 4C65. De daarmee gemaakte balun, naar voorbeeld van een amateur, gevonden op internet, gaf zo te horengeen demping en die ratelstoring leek ook minder. Daar gaan we dus maar mee verder. De breedbandigheid hiervan leek ook gegarandeerd, getuige de grafiek en de scoopfoto op het internet. Zoals meestal heb ik ook deze creatie weer in een houten behuizing gebouwd. Dat werkt niet alleen makkelijk voor een timmerman, het heeft ook praktisch nut. Deze tuner bevat geen onderdelen die aan massa liggen, dus "alles straalt". Op het hout kun je schroeven waar en hoeveel je wilt, er is altijd isolatie. Verder staan alle onderdelen met behoorlijke onderlinge ruimte in de kast. Met een kast van metaal zou er ook nog een behoorlijke ruimte tussen de onderdelen en die kast moeten zijn en dat is lastig. Daarbij ben ik een metaalbewerker van likmevestje. De oorspronkelijke opstelling van de onderdelen in de behuizing bleek achteraf niet praktisch. Ik had gedacht dat, eenmaal in elkaar gezet, het werkte zoals ik wilde. Hoe stom kan je zijn. Toen e.e.a tegenviel en er onderdelen moesten worden uitgewisseld, kon ik niet anders als tweederde van de constructie slopen voor ik was waar ik wezen wilde. Dat vroeg om drastische maatregelen, of wel: alles er uit en opnieuw maar dan beteropbouwen, met oog voor het experimenteren. Bij die herbouw verving ik meteen de C aan de uitgang door een met meer capaciteit, omdat ik ontdekt had dat het daar schortte.

Zoals te zien op de foto, zit nu de oorspronkelijke bodem op zo’n 10 cm van onder. Aan de onderkant huizen nu de ingangsC en de balun. Lekker toegankelijk Bovenin de twee rolspoelen met daartussen de uitgangsC. Overigens :beide C’s zijn omroepC’s. Dus niks grotere plaatafstand. Met 100 watt is dat geen probleem, als je maar afstemt met qrp, dus een wattje of 5. Ik heb nog nooit een vonkje gezien. Door voor de C’s andere exemplaren te nemen, met grotere capaciteit, lukt het nu om de dipool (twee keer 15.60 m) af te stemmen van 10 tot 80 meter. 160 meter lukt niet met dit apparaat. Maar dat hoeft ook niet, een andere tuner uit de collectie doet dat inmiddels zonder morren. Het ging om het experiment en dat kan als geslaagd worden beschouwd, diverse verbindingen in Europa zowel als over het grote water konden gemakkelijk worden gemaakt.

Veron, afdeling Waterland A56

De tuner deed qua rendement niet merkbaar onder voor de tuner van Nico PAØUNT. Het grappige is dat er twee keer zoveel onderdelen inzitten.

Gerrit PA3DS

Overgenomen uit SRA Bulletin van April 2011.

7. Testen van filters in je set

Helaas is het zo dat alles veroudert . Ook ons mooie SSB of CW filter in de set zal in kwaliteit achteruit gaan . Inwendige kristallen worden slechter en dat is niet wat we graag zien . Nu kun je tamelijk eenvoudig een indruk krijgen van de kwaliteit van je filter .

Doe als volgt : schakel de marker ( calibrator ) in en dat dan op een frequentie waar de S meter uitslag zo ongeveer op de helft staat . Draaien we nu aan de afstemknop dan zien we het signaal ineens oplopen … doordraaiend blijft de uitslag ongeveer hetzelfde en dan plots valt de S meter weer terug . Zie curve a .

Nieuwsbrief April 2011 17

Veron, afdeling Waterland A56

De top is dus vlak . Gaat het zoals in curve b dan is er wat aan de hand met het filter . Dus in het geval van een slechter filter kan het verloop ook anders zijn . Ideaal is dus a . Zelfs is het zo mogelijk om te bekijken hoe breed je CW filter is . Op het display kun je dat dan aflezen. (gezien in Wireless World )

73 . pa0sjm

8. Slotwoord

Rest mij jullie een zonnig weekend toe te wensen en hopelijk tot a.s. maandag. Het is weer licht als we beginnen, dus als je bang bent in het donker is dat geen reden om niet te komen.

Best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur

Nieuwsbrief April 2011 18