VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. November 2012 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA))

  2. Maandag 5 novembe er (Bestuur)

  3. Van de voorzitter (PPA1FR)

  4. Slotwoord (PA4XA) )

1. Voorwoord

We hebben allemaal heel vee el meuk in de shack en op de zolder. Iedere e zendamateur is zo’n beetje een verzamelaar. . Ondanks het feit dat we dat ene onderde eel al hebben is het toch handig om hem ook als spare te hebben, Natuurlijk gebruik je e die spare nooit en is het apparaat waar de sppare voor bedoeld was al jaren geleden ove erleden of verkocht. Zo liggen er heel w wat van die “spares” in huis bij ons. Gelukki ig is het daarom weer november en is de jaarllijkse verkoping weer aan de orde. Jouw ov verbodige “spares” kunnen wel eens iemand ande ers zijn gezochte “spare” zijn, dus opruime en (moeders ook blij) en mee a.s maandag. Een n goede traditie die we in ere moeten houd den.

Is de kans al voorbij of kunn nen we nog voorstellen indienen voor de VR van 2013? Kunnen we dat nog, dan is a.s. maand dag ook een mooi moment om even na te den nken of we niet een briljant idee hebben. De emocratie is een prachtige verworvenheid, mmaar dan moeten we er ook wel gebruik van ma aken!

2. Maandag 5 november

Zoals in mijn voorwoord al ge emeld staat de jaarlijkse verkoping op de a agenda. Kom op tijd, want de ruimte is beper rkt.

Zoals gewoonlijk is de bijeen nkomst in het clubgebouw van de hengelspo ort vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenz zandstraat 157 in Purmerend. De avond beg gint om 20.00 uur en natuurlijk is Marianne er om ons van de natjes en droogjes te voorz ien zen is Erwin, de QSL manager er, met de kaa arten.

3. Van de voorzitter

Gisteren was het nog een dagg met prachtig weer en nu, vandaag somberr en grijs met een spatje regen en veel lagere t temperatuur. Maar ja, wat wil je ook op 24 4 oktober ?

WWat waren de activiteiten deze periode bin nnen onze afdeling WWaterland; geen lezing deze maand want o ondanks een uuitgebreide zoektocht, kon er geen in nleider gevonden worden dus werd hhet een video van een DXpeditie die ggekozen werd door de aanwezigen op dde afdelingsbijeenkomst van maandag ooktober uit de collectie van

Nieuwsbrief November 2012 2

Bert/PA5BM en wel K4M/Miidway Atoll 2009.Zowel video als geluid waaren prima en de aanwezigen hebben genoten van deze DXpeditie waarbij toch telkens w weer blijkt dat radioamateurs uit de hele we ereld er veel voor over hebben om hun colle ega amateurs aan een mooie DX te helpen!  De reeds aangekondigde bou uw van de 80 meter vossenjachtpeilers,  die e door de afdeling zijn aangeschaft,  zijn nu gro otendeels in elkaar gezet door een aantal a afdelingleden en dat was soms toch wat lastig ger dan werd aangegeven in de bouwbeschr rijving… We gaan nu op zoek naar een n aantal zendertjes voor de vossenjacht in  de 80 meter, want we willen als afdeling to och echt leuke jachten gaan organiseren en n dan moet je wel over alle benodigde spullen k kunnen beschikken. Op de Dag van de Radio oamateur op zaterdag 3 november gaan wwe in Apeldoorn daarnaar op zoek.  Het bestuur was benaderd d door de Scoutinggroep Monnickendam om hen te assisteren e gedurende de JOTA 2012. N Na overleg werd besloten om aan dit verzoe ek te voldoen en op zaterdag 20 oktober  zijn n Andre/PA3HGP en ondergetekende met e een auto vol radio en antennemateriaal naar he et clubgebouwtje van de scoutinggroep Wat terland in het natuurgebied Hemmeland aann het IJsselmeer gegaan en hebben daar mmet welpen en scouts een fantastische dag gehad. Met name in de ochtend waren de kkleintjes (welpen) tussen 6 en 12 jaar heel erg  bezig met de radiohobby en via de 2 mete erband werden diverse contactengelegd me et scoutinggroepen binnenNederland. Erg lleuk was ook de mogelijkheid voor de scoutin nggroepsleden om met de seinsleutel in mor rse hun naam te seinen en het resultaat te ho oren via de luidspreker en te zien op de PC . Iedereen die dit Ckunststuk volbracht wordt la ater in het bezit gesteld van een certificaaat om dit te bewijzen hi… 

        In de middag waren de wat ouder re scouts in actie en werden er op de HF 40 mmeeter nog wat ssb verbindingen gemaakt wa aarbij een van de leidinggevenden nog even een n contact maakte met haar oude ploeg in NNoord Brabant. Al met al was de gehele dag een succes en voor herhaling vatbaar.  

Zowel vanuit Scouting als do oor ons werd bevestigd dat deze samenwerkking ook in de toekomst zeker zal blijven p plaatsvinden. André en ik werden door  de leeiding van scouting prima verzorgd en kkregen aan het einde van de dag ook nog ee en leuke attentie.   

Op p maandag 5 november 2012 houdt de afde eling weer zijn tr raditionele verkoping van radiohobby spulle en en aanverwante ar rtikelen in onze locatie aan de Vrouwenzand dstraat in Pu urmerend. Dit zal beginnen op de gewone ti ijd van 20.00 uur en n we hopen dat er veel goederen en apparattuur wordt inggebracht om er een leuke verkoping van te e maken. Deze av vond zijn er geen verdere activiteiten, wel zal de QSL maanager aanwezig zijn voor uw kaarten en na atuurlijk hopen wij we eer op de aanwezigheid van Marian die afg gelopen keer door 

griep was geveld en er niet kkon zijn te worden verwend met koffie en  andere zaken!  Onze bijeenkomst op maanda ag 3 december zal in het teken staan van e een lezing door Peter Eijlander/PA0PJE ove er de lancering van de Russische Sputnik 1 op 4 december 195 57. Dit was echt het begin van het ruimtevaarttijdperk! Peter z zal ons een door hem gebouwde technische replica van deze SSputnik laten zien en ook zullen zijn signalen te horen zijn. Dit belooft een heel  interesssante lezing te worden dus zet de datum vast in uw agenda!  Als laatste punt wil ik u allen n oproepen om foto’s die u dit jaar hebt gemaakt van welke acti iviteit van en over onze afdeling dan ook, naaar mij te sturen op pa1fr@veron.nlzodat ik d deze mee kan nemen in een foto/video pres sentatie die gedurende de nieuwjaarsbije eenkomst te zien zal zijn. Ik heb nog niet zoveel materriaal dus uw bijdrage is zeer welkom!   Dit was het weer van mijn ka ant en ik hoop u allen op maandag 5 novemb ber tijdens de verkoping weer te zien!  73, Frans/PA1FR 

4. Slotwoord 

 Ik maak me zorgen over de a aangeleverde copij, die is er namelijk niet. Gelukkig levert Frans namens het bestuur ie edere maand een bijdrage en is Stef goed v voor vele prachtige stukken, maar dan n wordt het wel een beetje stil. Zoals ik alt tijd heb gezegd, produceer ik zelf geen stukk ken (behalve mijn voor en slotwoord) en he eb ik niet de tijd om allerlei andere afdelingsb bladen te bekijken, stukken te selecteren een over te nemen en dan ook nog toestemming  te vragen aan de schrijver om het stuk te mogen plaatsen. 

Is er niet iemand die dat voor mij kan doen? Dan hoef je zelf niets te schrijven, maar neem je me een hoop werk uit handen en help je mee aan een leuke nieuwsbrief. Wie o wie?

Tenslotte, morgen is er weer een mooie dag voor de radiozendamateur, de jaarlijkse dag van de amateur in Apeldoorn. Ik hoop vele leden en bezoekers van de afdeling weer te zien, al die mooie en leuke dingen zien is meestal wel een boost om weer lekker aan de slag te gaan met onze mooie hobby. Tot morgen.

Best 73’s,

Sietse (PA4XA) Redacteur