Verslag VERON afdeling Waterland 28 januari 2015.

 

Plaats: Bij Jan PE2ELS in Amsterdam

 

Aanwezig: Jan PE2ELS, Frans PA1FR, Pim PA5PEX, Gert PA3AAV

Afwezig: Bert PA5BM

 

  1. Opening:

 

Frans opent de vergadering om 20:07h

 

  1. Vaststellen agenda:

De agenda wijzigt niet.

 

  1. Ingekomen stukken en mededelingen:

 

Er zijn geen ingekomen stukken.

 

  1. Actiepuntenlijst:

 

Er zijn geen actiepunten

 

  1. FinanciŽn:

 

Het financieel verslag wordt besproken en besloten wordt om de vorm van het verslag zo te wijzigen dat het verschil tussen de begrootte en gerealiseerde bedragen duidelijker wordt. Dit om misverstanden te voorkomen.

 

  1. Evenementen:

 

Er zijn geen evenementen in voorbereiding.

 

  1. ? zie punt 2.

 

 

  1. Rondvraag en w.v.t.t.k.

 

De afdelingslaptop heeft een defecte accu en twee defecte usb-poorten. Pim neemt contact op met de laptopdokter voor reparatie.

 

  1. Volgende vergadering: Datum en locatie:

 

De datum en lokatie voor de volgende bestuursvergadering wordt niet bepaald omdat dit een zaak is van het nieuw te kiezen bestuur.

  1. Sluiting:

 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden en de gastheer en sluit de vergadering om 22:01h