Notulen bestuursvergadering afd. Waterland A56

 

                Datum 4 nov. 2015 . ( 20151104 ) bij Nico pa0mir .

        Aanwezig : Nico pa0mir , Jan pe2els , Gert pa3aav en Stef pa0sjm .

        Afgemeld  : Pim pa5pex

 

1        Opening

2        Om 20:00 u opent Nico de vergadering

3        Komende ALV

Verkiezingen bestuur … de aftredende leden stellen zich wel herkiesbaar .

Vragen om stukken aan te leveren voor het jaarverslag . Liefst verslag naar leden versturen per e-mail .

4        Jaarverslag

      Het per post versturen van het jaarverslag is eigenlijk lastig . Evt. melden dat bezorging aan huis de laatste keer is .

5        Regionale bijeenkomst te Schagen op 16 nov . Daar gaan Nico en ik ( Stef ) heen

6        Ter tafel  … hier komt Nico met het probleem van de leesmap . Het aantal lezers is bijna zo laag dat we ons afvragen of het nog wel haalbaar is om de map te handhaven  Zeker is wel dat bij opzeggen van bijv. twee deelnemers het over en uit is met de map . Misschien even in Nieuwsbrief nog aanroeren .

      >>>>> De Nieuwsjaars bijeenkomst moet wel voor de 20ste nov. worden aangemeld voor   plaatsing in Electron bij “ Komt U ook ? “ . Even  de visclub bellen of de datum van  11 januari 2016  kan in het gebouw .

       >>>>> betreft de nalatenschap van A.Kabel , pa3cqs . Jan , pe2els is

bereid om de apparatuur bij hem op te slaan . André , pa3hgp heeft van diverse artikelen een prijsindicatie opgesteld . Jan , pe2els zal de redelijkheid hiervan nagaan . We zullen dan eerst aan de eigen leden de kans geven om te kopen . Er zal t.z.t. een apparatuurlijst komen in de Nieuwsbrief .

 >>>>> Stef roert het probleem met de laptop aan . Dat zou eenvoudig op te lossen zijn als  blijkt dat de laptop een HDMI uitgang heeft . Dat moet even worden nagegaan .

7        Rondvraag … geen vragen .

8         Volgende vergadering : 6 jan. 2016 bij Jan , pe2els

9        Sluiting … Nico sluit onder dankzegging de vergadering .