Notulen van de Bestuursvergadering van de afdeling A56 Veron Waterland,

10 december 2018 ten huize van Nico PA0MIR, Purmerend, 20-22 uur

 

Aanwezig Nico van der Bijl, voorzitter, PA0MIR, Pim Eijlander, PA5PEX, Gert Meinen, PA3AAV, Bernard Kruithof, PD4BER secretaris, afwezig Jan Beijer PE2ELS

Ad 1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige bestuursleden welkom.

Ad 2. De notulen van de vorige vergadering, 1 oktober 2018, worden goedgekeurd.

Ad 3. De meeste ingekomen stukken zijn de Nieuwsbrieven van andere afdelingen. Die stuurt Bernard door naar Gert en Sietse. Eventuele stukken geschikt voor opname in onze eigen Nieuwsbrief selecteert Sietse; Bernard kan hierbij voorwerk doen.

Ad 4. Verslag van de regionale Veron vergadering op maandag 12 november in Den Helder wordt goedgekeurd. In 2019 zal de vergadering worden georganiseerd door de afdeling Amsterdam.

Ad 5. Op maandag 4 februari 2019 is onze eigen ledenvergadering van afdeling A56: De Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. De agenda daarvoor wordt half januari verspreid door Bernard op de website (Gert) en in de Nieuwsbrief (Sietse). De leden die geen email hebben krijgen een schriftelijke uitnodiging van Bernard, met het verzoek om email door te geven aan ons. In de vorm overigens van een gelukkige feestdagen wens, als dat lukt. Bernard maakt als secretaris het Jaarverslag. Gert levert de contestcompetitie en de stand van zaken rond de PF9A cup. Nico houdt daarvan de stand bij, op 22 december is het jaar ten einde. Dat geeft hij door aan Gert. Gert hoogt het puntental op voor bijdragen aan de verenigingsavonden en voor bijdragen aan de Nieuwsbrief. Dat geeft een stimulans aan activiteiten. Gert maakt, evenals vorig jaar, een fraai diploma.

 

De agenda voor de Jaarlijkse huishoudelijke Vergadering op maandag 4 februari 2019 om 20 uur in het pand Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend is als volgt:

1.      Opening

2.      Notulen van de vergadering van 2018

3.      Jaarverslag 2018

4.      Financieel overzicht

5.      Verslag kascontrolecommissie

6.      Gelegenheid voor het stellen van vragen

7.      Bespreking van onze activiteiten voor het 75 jarig bestaan van de Veron in 2020

Pauze

8.      Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

9.      Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad 2019

10.   Verkiezing bestuursleden: alle bestuursleden zijn herkiesbaar

11.   Rondvraag

12.   Sluiting

Voor punt 10: Jan wordt door Nico gevraagd beschikbaar te zijn als vice-voorzitter.

 

Pim levert het financiŽle jaarverslag over 2018 voor het jaarverslag.

Ad 6. Bernard stuurde met de agenda voor deze bestuursvergadering een lijst met mogelijke sprekers. Alle bestuursleden kijken ernaar en geven hun voorkeur door aan Bernard, die dan gaat kijken of we in maart, april, mei en juni bijeenkomsten met interessante sprekers kunnen organiseren.

 

Gert wordt gevraagd beschikbaar te zijn als EMC contactpersoon voor de afdeling. Dat doet hij. Bernard meldt dit aan de betreffende Veron commissie.

 

Ad 7. FinanciŽn, Pim meldt dat we er door de verkoping in november en door de Euro 250,00 van de Rabo vank er goed voor staan. Zodat Nico voor de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle functionarissen een fles wijn kan meenemen. Voor de eigendommen van de vereniging: uit de nalatenschap van Harm Bootsma is er een Kenwood TS120, die bij Andrť PA3HGP staat en een Alpha Delta 100 voet draadantenne die bij Bernard staat. Ze worden opgevoerd als afgeschreven.

 

Ad 8. Nico zet fotoís op een USB stick uit het verleden van de afdeling, die kunnen we dan laten zien op de nieuwjaarsbijeenkomst.

 

We hebben het niet gehad over een datum voor volgende vergaderingen; ik stel voor dat we in maart voorafgaand aan de bijeenkomst weer bij elkaar komen, dus dat is 4 maart om 19.15 uur.

 

Ad 9 Geen punten voor de rondvraag; om 10 uur sluit de voorzitter de vergadering.