Verslag van de bestuursvergadering van de Veron afdeling Waterland A56 op maandag 2 december 2019 van 19.15 tot 20 uur in het gebouw van de hengelsportvereniging Vrouwenzandstraat 157 te Purmerend

 

Aanwezig Nico van der Bijl PA0MIR, voorz., Pim Eijlander PA5PEX, penningmeester, Gert Meinen PA3AAV, Bernard Kruithof PD4BER, secretaris, verhinderd Jan Beijer PE2ELS

 

1.      De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2.      De notulen van de vorige vergadering op 16 oktober 2019 worden goedgekeurd.

3.      Geen belangrijke stukken binnengekomen.

4.      Mededelingen: onze Marian van de koffie wil iedereen heel hartelijk danken voor de bloemen die de afdeling haar stuurde toen ze haar heup had gebroken bij een val in huis. De nieuwjaarsbijeenkomst van de afdeling is op maandag 6 januari 2020 vanaf 8 uur in het gebouw van de hensgelsportvereniging. Alle aanwezigen krijgen twee drankjes op kosten van de afdeling, en er zullen hapjes zijn. Bernard telefoneert daar nog over met Marian.

5.      Naar aanleiding van de financiën deelt penningmeester Pim mee dat er plm.€4000, - in kas is, maar dat de maandelijkse huur omhooggaat van €35 maar €50. Onze kilometervergoeding voor sprekers als ze reiskosten maken is €0,23 per kilometer. In januari komt er naar we hopen weer bericht van de RABO bank over de club-actie die ze elk jaar organiseren. We houden de post daarover in de gaten.

6.      Activiteiten. We willen een vossenjacht houden in  mei of juni, in het kader van Veron 75 jaar – waarover later meer. We kijken of we daarvoor hulp kunnen krijgen, bijvoorbeeld van Erik Romeijn PE1BXR uit Hoorn, Jan Hoek PA0JNH uit West Graftdijk wordt genoemd als mogelijke spreker over vossenjachten. Bernard zal erachter aangaan. André PA3HGP vertelt dat hij mee gaat doen met de Molendag, in molen De Nachtegaal in de Beemster, op 9 en 10 mei 2020, en Bernard noteert dat in zijn agenda om behulpzaam te zijn. Bernard zal ook met André van gedachten wisselen over een voordracht over Draka, draad- en kabelfabriek van grote faam uit Amsterdam. André heeft daar lang gewerkt en heeft films erover van vroeger en nu. In  maart 2020 hebben we een lezing over antennes en Schmitt charts, van Harold Plooijer PA0QRB, die in mei 2019 ook al bij ons te gast was; in april 2020 een lezing over á Steringa Idzerda en 100 jaar radio van PA0EJM, Gidi Verheijen. We kijken ook of de scouting in oktober weer iets wil met zenden vanaf het Hemmeland; André PA3HGP is contactpersoon. Voor de activiteiten in het kader van Veron 75 jaar: we denken aan bijzondere callsigns met ‘75’. Voor PI4WLD zou dat PI75WLD voor een jaar kunnen worden; en we zouden als leden van de afdeling ombeurten die call sign kunnen gebruiken, en dan kijken of we een rooster kunnen maken. En dan om beurten daarmee zenden en via LOTW kaarten versturen. En wellicht ook nog een onderlinge competitie op kunnen zetten wie de meeste verbindingen maakt. Bernard vraagt aan de secretaris van de Veron of die dat voor ons kan verzorgen, omdat onze club call valt onder het centrale bestuur. Voor wie zelf ook een speciale call wil: per individuele call moet dat worden aangevraagd bij het Agentschap Telecom AT. Naar verluidt zijn daar geen extra kosten aan verbonden, je mag per registratie twee calls hebben.

7.      Op maandag 3 februari 2020 om 20 uur is de Algemene jaarlijkse Ledenvergadering, de agenda wordt t.z.t. in de Nieuwsbrief en op de website geplaatst. Voorafgaand daaraan verzorgt de secretaris het Jaarverslag over 2019, waarvoor hij afhankelijk is van de verschillende functionarissen van de afdeling: voorzitter, penningmeester, redacteur Nieuwsbrief, QSL-manager, website beheerder – dus die worden bij deze van harte uitgenodigd voor 8 januari 2020 aan de secretaris hun deel van het Jaarverslag te doen toekomen. Het Jaarverslag is voor onze eigen leden – wat is er zoal aan de hand in onze afdeling; maar is ook noodzakelijk om op centraal niveau van de Veron officieel mee te kunnen doen, en geld afgedragen te krijgen voor onze afdeling. Na afloop van de ledenvergadering is onze traditionele onderlinge verkoping.

8.      Wat de regiovergadering van november j.l. betreft: het verslag hiervan is afgedrukt in de Nieuwsbrief en dat staat ook op onze website www.veronwaterland.nl

9.      De volgende vergadering van het dagelijks bestuur is op maandag 2 maart om 19.15 uur, voorafgaand aan de bijeenkomst van 20 uur. Waarna de voorzitter de vergadering sluit – bestuurslid Gert Meinen PA3AAV gaat in de rol van spreker verder over zijn machtige eindtrap de B26RF+2K.