Verslag bestuursvergadering van de afdeling Waterland van de Veron op maandag 4 juli 2022, 20.00 uur tot 21.30, ten huize van de secretaris in Ilpendam

 

Aanwezig Nico van der Bijl PA0MIR, voorzitter, Pim Eijlander PA5PEX, penningmeester, Gert Meinen PA3AAV, Bernard Kruithof PD4BER, secretaris

Met bericht afwezig Jan Beijer PE2ELS

 

 

1 De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.

2 Notulen van de bestuursvergadering van 8 november 2021 worden goedgekeurd. Onze RABO bank rekening is weer volledig beschikbaar en het lokaal van de Hengelsportvereniging blijft onze vaste locatie.

3. We ontvingen overlijdensberichten van onze leden Stef Macrander, Jan van der Groep en Frans Lindeman. In Electron worden ze herdacht in de rubriek Silent Key. De meeste andere ingekomen stukken zijn de Nieuwsbrieven van andere afdelingen, die steeds worden doorgestuurd naar de redacteur van de Nieuwsbrief Menno PE1LDZ en naar de beheerder van de website Gert PA3AAV.

4. Geen mededelingen.

5. Ons jubileum was afgelopen mei: we bestaan meer dan veertig jaar. Voorzitter Nico van der Bijl memoreerde dat in een van de bijeenkomsten van het afgelopen verenigingsjaar.

6. We gaan ervan uit dat we in het nieuwe verenigingsjaar in elk geval om de maand een mooie lezing krijgen; de secretaris gaat stappen ondernemen om het zover te krijgen. Hij gaat een aantal mogelijke sprekers aanschrijven en uitnodigen. In elk geval komt er een verhaal over storingen (EMC) van Gert Meinen PA3AAV en Bert van der Meer PA5BM, die een cursus van de Veron over dit onderwerp volgden en die ons daar meer van gaan vertellen. In elk geval komt aan de orde dat 60% van alle storingen in het huis van de betrokken amateur zelf te vinden zijn. We peilen of er belangstelling zou zijn voor een excursie naar het museum voor beeld en geluid van de omroep in Hilversum. In elk geval twee bijeenkomsten liggen al vast: in januari 2023 onze traditionele nieuwjaarsborrel en in februari de algemene ledenvergadering annex onderlinge verkoping.  Suggesties voor andere activiteiten: meld ze aan de secretaris!

PI4WLD@Veron.nl

7. Graag verwelkomen we nieuwe bestuursleden, want nieuwe krachten zijn altijd welkom. En verder gaan we onderzoeken of er behoefte zou zijn aan zoom-bijeenkomsten, om gemakkelijker een bijeenkomst bij te wonen zonder dat je de deur uithoeft. Laat weten als je daar een mening over hebt. En zouden we nog mensen op de been krijgen voor een velddag? Ook daar horen we graag de mening van onze leden over, zodat we misschien iets in die richting in het nieuwe jaar vorm kunnen geven.

8. De financiële positie van de afdeling is stabiel, op de rekening-courant staat €601,76 en op de spaarreking €3501,41. De secretaris zal in het najaar er voor zorgen dat we weer aan de RABO bank club support actie deelnemen.

9. De leesmap heeft dit jaar drie leden door overlijden verloren. Nico PA0MIR zal in september naar de bijeenkomst mappen meenemen om nieuwe leden te werven. Want dan kan de individuele bijdrage van €27,50 per jaar gehandhaafd blijven. De afdeling kan het zich permitteren om eventuele meerkosten voorlopig te subsidiëren.

10. De website blijft voorlopig in de bestaande opmaak behouden; overstappen op de Veron-huisstijl kost de beheerder van de website Gert PA3AAV teveel tijd – en op dit monet is de website eenvoudig goed.

11. Niets meer aan de orde zijnde en na besloten te hebben in november de volgende bestuursvergadering te houden sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Ilpendam, 4 juli 2022, Bernard Kruithof PD4BER, secretaris