PD4BER

Bernard Kruithof

Ilpendam

VERON

 

 

Notulen van de Algemene Huishoudelijke ledenvergadering van de Veron afdeling Waterland A56 op maandag 4 februari 2019 in het gebouw van de visvereniging Vrouwenzandstraat 157 te Purmerend

 

Aanwezig13 leden: Pim PA5PEX, (penningmeester), PE2ELS Jan, (best.), PA0GKE, Geert, PA0MIR Nico (voorz.), PA3AAV Gert, PE1LDZ Menno, PE1FWM Evert-Jan, PA3HGP Andre, PA1FR Frans, PF2X Sietse, PE1OUD Gerard, PA0HZP Henk, PD4BER Bernard (secr.);

mba PA0SJM Stef , PA3BLS Erwin

 

 

 

1.      opening, Nico heet aanwezigen hartelijk welkom.

2.      Notulen van de vergadering van 5 februari 2018 worden gearresteerd onder dankzegging aan secretaris Stef PA0SJM.

3.      Jaarverslag over 2018. Voorzitter betreurt het langzaam dalende aantal leden. Dank aan Sietse voor zijn maandelijkse nieuwsbrief. Menno PE1LDZ wil Sietse PF2X bijstaan met het doornemen van nieuwsbrieven van andere afdelingen De secretaris zal die in het vervolg ook aan hem doorsturen. Ook dank aan PA3AAV Gert voor de website. Ook voor hem een hartelijk applaus. De leesmap draait goed, er is weer een nieuwe deelnemer dit jaar bijgekomen. De Waterlandcup is aan de orde geweest in januari bij de nieuwjaarsbijeenkomst. In maart 2019 hebben we een Show & Tell bijeenkomst, Gerard vertelt dan iets, Bernard laat zijn QRM killer zien, plus een stukje antiek, en als Nico niet met wintersport is vertelt ook hij wat. En verder natuurlijk wie maar opstaat en iets kwijt wil. De Waterlandronde is bijna elke vrijdag in de lucht geweest, dat loopt goed. De QSL manager heeft weer veel mooi werk verzet, jammer dat hij de vergadering wegens ziekte moest missen, al leverde hij nog wel de koffer met kaarten af. Het jaarverslag over 2018 wordt vervolgens geaccordeerd door de vergadering.

4.      Financieel overzicht; penningmeester Pim PA5PEX vertelt dat de afdeling er in financieel opzicht goed voorstaat, met extra inkomsten in 2018 van de Rabo bank clubactie, 250 en de succesvolle verkoping in November.

5.      De kascontrolecommissie bestaat uit Geert PA0GKE en Frans PA1FR; ze keuren het beleid van de penningmeester goed, De Kenwood 120 S is niet gekocht maar om niet verkregen en staat thuis bij Andre PA3HGP, de draadantenne ligt bij Bernard PD4BER. Dit staat volgend jaar bij de materialen van de afdeling.

6.      Gelegenheid voor het stellen van vragen. Menno PE1LDZ suggereert een verkoping gekoppeld aan de algemene ledenvergadering, zodat er meer mensen komen, net als de SRS doet. Het besuur neemt dit mee. Frans PA1FR roept op om bij de PACC elkaar te werken en via 2 meter op te letten wie er op 15 en 10 meter gaat roepen. Nico wijst erop dat we allemaal als we meedoen dat voor de afdeling A56 doen en dat ook in ons log zetten.

7.      Voor de viering van het 75 jarig bestaan van de Veron zijn er centaral plannen, maar veel concteets heben we nog niet. Menno Putman vraagt of er fondsen zijn om iets mee te organiseren. We weten dat nog niet. Wat wij zouden kunnen doen is misschien met een hoogwerker en een stand op de Koemarkt gaan staan. Het bestuur gaat zich erop bezinnen.

8.      De kascontolecommissie is Geert, PA0GKE en Sietse, PF2X, en vervanger is Evert-Jan, PA0FWM.

9.      Naar de algemene ledenvergadering zijn onze afgevaardigden Gerard PE1OUD en Bernard PD4BER. Bert PA5BM was dit jaar verhinderd.

10.  Het bestuur blijft in functie maar wel met dien verstande dat we een ieder die zich geroepen voelt van harte welkom heten als nieuw bestuurslid.

11.  Doet allen mee, met de PACC, zo begint de rondvraag. Bernard PD4BER meldde dat hij niet zoveel sprekers kon bereiden. Waarop Sietse suggereerde Remco den Besten, PA3FYM. Andre, PA3HGP, zal de secretaris een spreekbeurt doorgeven. Henk PA0HZP zegt een lezing toe, de secretaris houdt contact. Jan PE2ELS zal een lezing geven over oude radios; bovendien zal Jan contact opnemen met Hans Verkaik PA3ECT, via de SRS, want laatstgenoemde gaf eerder aan geen lezing in huis te hebben. Henk PA0HZP is op zoek naar een locatie voor een hoge antenne voor Packet Radio op 5 GHz wie o wie?

12.  Waarna de voorzitter om 21.30 de vergadering sluit.

Notulist Bernard Kruithof PD4BER