VERON

 

Vereniging voor

Experimenteel

Radio Onderzoek

in Nederland

 

 

Verslag van de jaarvergadering van de afdeling Waterland van de Veron A56

 

Dinsdag 1 februari 2021, niet in het gebouw van de hengelsportvereniging, Vrouwenzandstraat  157 te Purmerend maar digitaal per zoom

 

1. Opening

2. Notulen van de jaarvergadering van 2020, zie www.veronwaterland.nl

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Jaarverslag over 2020, zie website van de afdeling

6. Financieel overzicht over 2020

7. Kascontrolecommissie, bestaande uit Evert-jan PE1FWM en Sietse PF2X, vervanger Fred PE1HDN

8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

9. Verkiezing afdelingsafgevaardigden voor de 81e Verenigingsraad van de Veron  op 24 april 2021

10.  (Her)verkiezing van het bestuur van de afdeling Waterland

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

 

 

Aanwezig: Nico van der Bijl PA0MIR, vz., Bert van der Meer PA5BM, Eline Kleibrink PH4E, Evert-Jan Reilingh PE1FWM, Sietse Anema PF2X, Gert Meinen PA3AAV (bestuurslid), Henk Peek P)A0HZP, Stef Macrander PA0SJM, Pim Eijlander PA5PEX (penningmeester), Frans Lindeman PA1FR, Jan Mooij PA0ZAV, Herman Reurts PE1BFA, Jan Terpstra PA5JT, later kwamen nog Emiel Keizer PD1E en André Heijm PA3HGP; notulen Bernard Kruithof PD4BER (secretaris)

Met excuses aan Jan Beijer PE2ELS (bestuurslid) die geen link had gekregen door een misverstand van de secretaris, maar er wel graag aan had meegedaan.

 

Mba: Lucien van der Nooij PD0LFJ, Gert Fritz PA3GKX, Erwin Kleis (QSL-manager) PA3BLS, Gerard Oppewalle PE1OUD

 

1.Voorzitter Nico PA0MIR opent de vergadering. En heet allen die ingemeld zijn hartelijk welkom.

2. De notulen van de vorige vergadering in februari 2020 worden goedgekeurd.

3. Voor deze vergadering geen ingekomen stukken.

4. Mededelingen; in april is de algemene ledenvergadering van de Veron.

5. Het jaarverslag over 2020 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Het jaarverslag 2020 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. De voorzitter vraagt om een minuut stilte voor diegenen die ons ontvallen zijn in deze zware corona-tijd.

6. 7. Financieel overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen. Er waren heel weinig kosten, en we hebben €132,57 van de RABO-bank gekregen in het kader van de Club actie. De kascontrole zal in een later stadium plaatsvinden als er weer mogelijkheid is met meerdere mensen samen te komen. Zodra dat kan gaan Evert-Jan PE1FWM en Sietse PF2X, Fred PE1DHN is reserve, de stukken bij Pim PA5PEX doornemen. De secretaris meldt dat aan het hoofdbestuur. Bert PA5BM vraagt om verduidelijking van waar apparatuur van de afdeling staat, alleen ‘Bert’ is niet heel ondubbelzinnig. En hij biedt aan om enkele tekstuele correcties door te geven aan Pim.

8.  De kascontrolecommissie voor 2021, die in 2022 aan de gang gaat, zal worden bemand door dezelfde mensen als dit jaar: Evert-Jan PE1FWM en Sietse PF2X, Fred PE1DHN is reserve.

9. Voor de afvaardiging naar de Algemene Ledenraad van de Veron op 24 april 2020 gaat Nico PA0MIR mee met Bernard PD4BER. Als die vergadering doorgaat, wat op dit moment allesbehalve zeker is.

10.  Het voltallige bestuur, Nico PA0MIR (voorzitter), Gert PA3AAV, Pim PA5PEX (penningmeester), Jan PE2ELS en Bernard PD4BER (secretaris) wordt met algemene instemming herkozen voor het nieuwe verenigingsjaar. Op de vraag van de voorzitter of er nieuwe gegadigden waren voor een bestuursfunctie bleef het lange tijd stil. Sietse PF2X wordt zeer hartelijk bedankt voor al zijn werk voor de Nieuwsbrief, hij houdt ermee op en wordt opgevolgd door Menno Putman, PE1LDZ. Als blijk van grote waardering voor het werk van Sietse krijgt hij de leesmap voor 2021 en voor 2022 om niet. Sietse dankt daarvoor de afdeling. We zijn heel blij met deze mooie oplossing van het redacteurschap van de nieuwsbrief.

11.  Rondvraag: op 1 maart om 20 uur zal onze Gert Meinen PA3AAV een lezing via zoom voor de afdeling houden. Op 18 februari is er een Veron lezing, het hoofdbestuur stuurde een mededeling – de secretaris zal die aan de leden doorzenden. Sommigen suggereerden nog andere digitale vergader programma’s,  zoals Jitsi en andere. Eigenlijk alle programma’s kun je via het internet gebruiken. Zoom gaat best goed, je kunt er per gratis sessie 40 minuten van krijgen, en als dat op is, kan je een nieuwe sessie aanmaken en daarvoor links rondsturen. De secretaris zal er zich over buigen; een abonnement zou een beetje duur worden. Jan Terpstra PA5JT vroeg, wat hij naar eigen zeggen al dertig jaar altijd doet: hoe krijgen we contact met de jeugd? Er ontspon zich een interessante discussie, het bestuur zal er zich over buigen. Misschien iets van een presentatie voor VMBO scholieren? Het Fort in Edam in de persoon van PA0GKX doet veel aan het betrekken van jeugd. Mobieltjes lijken een belangrijke concurrent. Ook bridge clubs hebben moeite met het vinden van jonge leden. Maar misschien ook pensionado’s aanspreken, via een bericht in het streekblad en een link naar een digitale bijeenkomst. Het AT kan de N-licentie interessanter maken? We moeten het als afdeling aanpakken. Herman Reurts PE1BFA wijst op iets waar we nog niets aan doen: sociale media. Hij gaat kijken naar Facebook en Instagram om de afdeling bekendheid te geven. Nico PA0MIR wijst in dit verband op het streven van het Hoofdbestuur om onze digitale uitingen uniform vorm te geven. Wat in elk geval kan is elke maand een digitale bijeenkomst, suggereert Sietse PF2X – een goed idee, de secretaris zal ermee aan de slag gaan.

12.  Waarna de voorzitter  onder dankzegging aan de aanwezigen om 20.45 uur de vergadering sluit, want dan is de zoom tijd ten einde. Het jaarverslag en de financiële verslaglegging over 2020 worden door de secretaris aan het Hoofdbestuur van de Veron gestuurd.

 

 

 

Bernard Kruithof, secretaris van de afdeling Waterland van de Veron A56 pd4ber

 

 

 

VERON-sinus.jpg